รายวิชาทั้งหมด 
การฝึกด้วยน้ำหนัก WEIGHT TRAININGรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการกีฬารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สรีรวิทยาการออกกำลังกายรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชีวกลศาสตร์การกีฬารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
โภชนาการทางการกีฬารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ว่ายน้ำ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เวชศาสตร์การกีฬารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ฟุตบอล 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน