วิทยาเขตชัยภูมิ


Available Courses

 • ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์และกำหนดยุทธวิธีโฆษณาทางสื่อต่างๆ ในการถ่ายทอดสู่งานโฆษณา เพื่อให้ได้ภาพหรือข้อตวามโฆษณา จนสำเร็จเป็นชิ้นงานโฆษณาทางการกีฬา
 • 1

  อาจารย์สงกรานต์ ธิจิ่น


             ศึกษาความหมาย ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบกับชีวิตและสังคมวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงาน การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวัน


 • 1

  อ.สงกรานต์ ธิจิ่น


  ศึกษาระบบและโครงสร้างของคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ ( วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน คือ วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ )


 • ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการให้และนำเสนอข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพ

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภทสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศภายในสถาบัน และแหล่งสารสนเทศอื่นๆ การสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศภายในสถาบัน และสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย เช่น LAN WAN Intranet Internet และระบบเครือข่ายห้องสมุดต่างๆ

 • ศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลในชุมชน สภาพรายรับ-รายจ่าย ของครอบครัวนำเศรษฐกิจพอเพียงมาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนโดยการสืบค้นการแลกเปลี่ยนการสำรวจการวิเคราะห์การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นความสำคัญ เกิดความรู้ความเข้าใจ และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 • ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานวารสารศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ และงานโฆษณา

 • เว็บเพจนี้ จัดทำเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า เป็นโครงการที่ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมจากเว็บเพจที่ทางคณะศิลปศาสตร์จัดทำขึ้น และนำความรู้ที่ได้จากการเผยแพร่ความรู้ในเว็บเพจไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้

 • คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อเรื่องประเภทต่าง เขียนบท วางแผน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงานศิลปะ เพื่อปฏิบัติการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพสารคดี

 • บทเรียนออนไลน์วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์นี้ จัดทำขึ้นตามเนื้อหาสาระจากคำอธิบายรายวิชา(Course Description) เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนจึงได้จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 8 หน่วย ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ บทบาทหน้าที่นักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักนิเทศศาสตร์แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์ทฤษฎีบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานนิเทศศาสตร์การสื่อสารในงานนิเทศศาสตร์ และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์กับการเข้าสังคม โดยผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาต่างๆ ให้สอดคล้อง เหมาะสม ชัดเจน ทันสมัย ต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน


 • ศึกษาทฤษฎีเทคนิค เกี่ยวกับแสงกับการถ่ายภาพกีฬา ประเภทของภาพถ่ายกีฬา การจัดองค์ประกอบของภาพทางกีฬา  ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพกีฬา


วิทยาเขตชัยภูมิ
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 Today Monday, 19 February 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Search Forums

Search Forums

Skip Login