วิทยาเขตศรีสะเกษ


Skip Main Menu

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Course categories

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 Education Research MethodologySummary
 Foundation of Research MethodologySummary
 Research Methodology for sportscience
 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อ.วิสูตร์Summary
 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย อ.อรวรรณ์ ทองดีเจริญ
 การบริหารกาย -อ.อรวรรณ์ ทองดีเจริญ
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ - อ.ประเวทย์ บุญชูกุศล
 การฝึกด้วยน้ำหนัก - อ.วิสูตร์ ทองดีเจริญ Summary
 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว อ.อรวรรณ์ ทองดีเจริญ
 จิตวิทยาการกีฬา อ.ณภัชณันท์ Summary
 วอลเล่ย์บอล 2/57 -อ.วิสูตร์ ทองดีเจริญSummary
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาSummary
 ฟุตบอล1 - อ.ขุมเพชร โชตึก
 วิจัยเบื้องต้น -อ.วิสูตร์ ทองดีเจริญ
 ว่ายน้ำ - อ.ประเวทย์ บุญชูกุศลThis course allows guest users to enter
 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
 สารสนเทศเพือการเรียนรู้ -อ.จิราพร โชตึกSummary
 หลักวิทยาศาสตร์การฝึก -อ.วิสูตร์ ทองดึเจริญSummary
 หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 2/2555 อ.วิสูตร์ ทองดีเจริญSummary
 แอโรบิค 1- อ.วิสูตร์ ทองดีเจริญ
 แอโรบิค 2 - อ.วิสูตร์ ทองดีเจริญ
คณะศิลปศาสตร์  
 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว - อ.สายชล ภัคคะธารา
 การประเมินนันทนาการ - อ.วิสูตร์
 การพัฒนาบุคลิกภาพ -อ.สายชล ภัคคะธารา
 จิตวิทยาแนะแนว อ.ชุติญา จงมีเสร็จSummary
 นาฏศิลป์ไทย อ.ชุติญา จงมีเสร็จSummary
 มนุษยสัมพันธ์ อ.ศศิธร ใจตรงSummary
 ระบบสารสนเทศด้านนันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวSummary
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ศึกษาศาสตร์ 
 E-Learning ปี 3 อ.บุญเกิดSummary
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อ.บุญเกิด ถิ่นเซโปนSummary
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา อ.บุญเกิด ถิ่นเซโปน
 นวตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา อ.บุญเกิด ถิ่นเซโปนSummary
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน อ.บุญเกิด ถิ่นเซโปน
 ยูโด 1
 กติกากรีฑาThis course allows guest users to enterSummary
 นวัตกรรม เทคโนโลยีและสือสารทางการศึกษา อ.บุญเกิด ถิ่นเซโปนSummary
 บาสเกตบอล 1
สอนการผลิตสื่อบนเว็บ อ.บุญเกิด 
 ชื่อรายวิชา

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 Today Monday, 19 February 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None