วิทยาเขตสุพรรณบุรี


Course categories


Available Courses

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบกับชีวิตเเละสังคมวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงาน การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ศึกษาความหมายขอบข่ายและความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพชุมชนองค์ประกอบสำคัญของการมีสุขภาพดีความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาสุขภาพในชุมชนแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
 • ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การแสวงหา การออกแบบ การสร้าง การพัฒนา การใช้ การเก็บรักษา การประเมิน การปรับปรุงสื่อและนวัตกรรม การนำวัสดุท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ทางการศึกษา
 • ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูง กฎ กติกาการแข่งขัน หลักและวิธีสอน การดูแลบำรุงรักษา สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ของสระว่ายน้ำ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำเนินการแข่งขัน
 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิศึกษา สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุโดยทั่วไป การศึกษาเกี่ยวกับสาธารณภัย การสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน การจราจร และการประกอบอาชีพ การจัดโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน แนวคิดและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสวัสดิภาพและการแก้ปัญหาสวัสดิภาพของประชาชน
 • การประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว โภชนาการ จิตวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกกำลังกาย การฝึกซ้อม และการกีฬา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อการแข่งขัน รวมทั้งการเขียนโปรแกรมการฝึก และการวิเคราะห์ผลของการฝึก

 • ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง วิธีการใช้งาน การประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูป ที่นิยมใช้ในปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล (Data base) โปรแกรมกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Spreadsheet) โปรแกรมจัดพิมพ์รายงาน (Word Processing) โปรแกรมด้านนำเสนอข้อมูล (Presentation) โปรแกรมด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Design) โปรแกรมด้านการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล และโปรแกรมอื่นๆ

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการกีฬา องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีผลต่อสภาพจิตใจของนักกีฬา เช่น แรงจูงใจ จินตภาพ ความวิตกกังวล ความเครียดที่มีผลทำให้การแข่งขันประสบผลสำเร็จ การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักกีฬา ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม

 • คำอธิบายรายวิชายิ้ม

  ความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ การจับคู่ ที่ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอ เมริกัน รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ

 • ศึกษาความรู้ในการสื่อสารด้านวัจนภาษา และอวัจนภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาต่างประเทศ ที่นำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน สำนวน โวหาร และภาพลักษณ์ (ภาพพจน์) ในการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ถ้อยคำสำนวนให้เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานที่ กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ การตีความ การตีบท การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสร้างงานเขียนเพื่อเผยแพร่ ในสื่อมวลชน ประเภทต่าง ๆ
 • ศึกษาความสำคัญของภาษาไทย  ปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและในการสื่อสารมวลชน  ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการพัฒนาการใช้ภาษาที่ดี  ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ การนำความรู้และความคิดที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถแสดงออกโดยใช้ทักษะบูรณาการอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  และศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ

 • ศึกษาหลักการทางชีววิทยา  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบในสิ่งมีชีวิต (เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะ)  พลังงานในสิ่งมีชีวิตกำเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม  การเจริญเติบโต  การสืบพันธ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎี และขอบข่ายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประโยชน์และคุณค่าของการสื่อการสอน วิธี ระบบ และโครงสร้างของระบบ การออกแบบ การเลือก การผลิต การนำเสนอ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการนำเอาวัสดุท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในสถานประกอบการได้

 • ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียนรูปแบบต่างๆ ในงานนิเทศศาสตร์เพื่อให้เกิดการสื่อความหมาย  การโน้มน้าวชักจูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ          (วิชาที่ตัองสอบผ่านมาก่อน คือ             การใช้ภาษาไทย )

 • หลักการ และแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่ บทบาทของส่วนผสมทางการตลาดในการทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ เพื่อที่จะถ่ายทอดความคิดจากผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย แนวทางในการวางแผน กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคหลากหลายรูปแบบอันประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการจำหน่าย การบริการ การใช้เครื่องมือเพื่อการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอื่น ๆ

 • ศึกษาหลักการอ่านตีความและจับใจความสำคัญ การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่า ตลอดจนการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อการถ่ายทอดสู่ผู้ฟัง
 • กรีฑาเป็นกีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น การวิ่ง การกระโดด การทุ่ม การพุ่ง และการขว้าง มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ นับตั้งแต่เกิดขึ้นมาในโลก ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องศึกษาเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกรีฑามากยิ่งขึ้น
 • ศึกษาเนื้อหาวิชาที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
  มัลติมีเดียที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่งจะกำหนด
  รายละเอียดเนื้อหาขึ้นตามความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์กราฟิก
  และมัลติมีเดียในขณะนั้นหรือให้นักศึกษาเลือกที่จะทำงานค้นคว้า
  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียที่ตนเอง
  สนใจและได้รับความเห็นชอบทางโปรแกรมวิชา

 • ศึกษาระบบเครือข่าย การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย มาตรฐานเครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัย
 • ศึกษาจิตวิทยาในการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว การฝึก การจำ และการถ่ายทอดประสบการณ์ แรงจูงใจ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ และความหนักของงานกับการออกกำลังกายและการฝึกซ้อม
 • ศึกษาความหมายของจิตวิทยาการศึกษา แนวความคิด และทัศนะของนักจิตวิทยาการศึกษา ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน การรับรู้ การเรียนรู้ และองค์ประกอบของการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ ประเภทของการเรียนรู้ การสอนความคิดรวบยอดและทักษะการถ่ายโยงการเรียนรู้ ความพร้อม แรงจูงใจ การเสริมสร้างความพร้อมและแรงจูงใจ การจำ การลืม การนำแนวความคิดและทัศนะของของจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน


 • ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน พลังงาน การสั่นสะเทือน และเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีของแสง ความร้อนและระบบเว็บ เทอร์โมไดนามิกส์ และเครื่องกลความร้อน ทฤษฎีจลน์

 • ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม

 • ศึกษาประวัติและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล    การบริหารร่างกาย     การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การเลือก  การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก   มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น  การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น  กฎและกติกาการแข่งขันเบื้องต้น ยักคิ้ว
 • ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญา และแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา วิวัฒนาการและความเป็นมาของการพลศึกษาในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการพลศึกษาและการออกกำลังกาย นโยบายและแผนการศึกษาของชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา ปัญหาและการแก้ไขการพัฒนาการพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา • คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน คุณสมบัติของผู้เล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อกีฬาแบดมินตัน มารยาทของผู้ชม มารยาทในการแข่งขันแบดมินตัน กติกาการเล่นแบดมินตันในการเล่นเดี่ยวและคู่ การบำรุงรักษาอุปกรณ์แบดมินตัน

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาการเสริมสร้างสมรรถภาพ การฝึกทักษะ การบริหารร่างกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐานและการเล่นกีฬาอย่างน้อย 2 ประเภทกิจกรรมหรือกีฬาโดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละบุคคล เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและกีฬา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • เรียนรู้การสร้างเนื้อหารายวิชาแบบเว็บเพจ การเพิ่มภาพและคลิปวีดีโอประกอบเนื้อหา การสร้างการบ้าน กิจกรรมเสริม แบบทดสอบ แบบประเมิน และการจัดการสมุดคะแนน

 • คำอธิบายรายวิชายิมนาสติก 1ตาโต

  ศึกษาประวัติ และประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การบริหารร่างกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎและกติกาการแข่งขันเบื้องต้น ยิ้ม

 • ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการ และประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ประเภทและการออกแบบการวิจัย การเลือกปัญหา การตั้งจุดมุ่งหมายและสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การฝึกภาคสนามดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย
 • คำอธิบายรายวิชา

   

   ศึกษาความหมาย  ความจริง  คุณค่าและความมุ่งหมายของชีวิต   การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การนำเอาความจริงและหลักธรรมของแต่ละศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา    เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมตามหลักธรรมของศาสนา

   

 • ศึกษาจิตวิทยาในการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว  การฝึก   การจำ  และการถ่ายทอดประสบการณ์  แรงจูงใจ  ศึกษาความสัมพันธ์อายุ   เพศ  และความหนักของงานกับการออกกำลังกายและการฝึกซ้อม
 • อ่านพูดเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนงานบุคคล  การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคน การบริหารค่าตอบแทนการทำงาน การจัดให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์

 • ศึกษารูปร่าง  ลักษณะ  ตำแหน่ง  และหน้าที่  การทำงานของอวัยวะของระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง  ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่ายระบบต่อมไร้ท่อ  และระบบสืบพันธุ์  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย  การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทต่างๆ  ในการบำรุงรักษาร่างกาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย และขอบข่ายของการศึกษา ปรัชญาและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย     ความเป็นมาของการศึกษาไทย      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต    องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา      การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายและประโยชน์ของการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา หลักการทดสอบ วัดผลและประเมินผลพลศึกษาในโรงเรียน แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษา การสร้างแบบทดสอบพลศึกษา การจัดเตรียมเกี่ยวกับการทดสอบ การให้คะแนนและการแปลความหมายของผลการทดสอบโดยใช้วิธีการทางสถิติ
 • ศึกษาประวัติและประโยชน์ของกรีฑา การบริหารร่างกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ความเข้าใจในภาษาไทย ความสนใจในวิชาภาษาไทย ความเข้าใจในระบบความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
 • ศึกษาวิธีการ หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา และนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษาระบบและโครงสร้างของคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ (วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนคือวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์)
 • ศึกษาสารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับเซลล์และเนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน การสืบพันธุ์ อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การจำแนกสิ่งมีชีวิต
 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ประเภทของตลาด กระบวนการทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อ การเลือกตลาดเป้าหมายทางการตลาด การจัดการด้านการตลาดท่ีเกี่ยวกับส่วนประกอบทางการตลาด ได้แก่ การวางแผนผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการตลาดกับสังคม และ จริยธรรมวิชาชีพทางการตลาด
 • ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย การศึกษาตนเอง การประเมินและปรับปรุงตนเอง การศึกษาผู้อ่ืนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน กลวิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์กับการบริหารงานในองค์การ และหลักการทำงานเป็นทีม
 • ศึกษาแม่บทการบัญชี หลักบัญชีคู่ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ และกิจการซื้อมาขายไปและการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากำไร

 • ศึกษาถึงอาหารชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเล่นกีฬา การแปรสภาพเป็นพลังงานในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กล้ามเนื้อ ประโยชน์ที่ได้จากอาหารชนิดต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย และปริมาณอาหารชนิดต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังและความอดทนให้แก่นักกีฬาและบุคคลทั่วไปในการที่จะทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
 • ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท วิเคราะห์องค์ประกอบของคำในภาษาอังกฤษได้ วิเคราะห์โครงสร้างและชนิดของประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ มีความรู้และพัฒนาวิธีการอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถจับใจความสำคัญและระบุรายละเอียดจากการอ่านได้
 • ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย ประโยชน์คุณค่าสื่อ การเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา การแสวงหา การออกแบบ การสร้างการพัฒนา การใช้ การเก็บรักษา การประเมิน การปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมการนำวัสดุท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ทางการศึกษา
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาระบบร่างกาย การเจริญเติบโตทางเพศ การเลือกคู่ครอง
 • ศึกษาความสำคัญ ขั้นตอน และการดำเนินการวิจัยทางการจัดการกีฬา การนำเสนอกรอบการวิจัยและขั้นตอนปฏิบัติการวิจัยทางการจัดการกีฬา การสรุปผลงานวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการกีฬา

 • ศึกษาวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ Microsoft Word Microsoft Excel
 • เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อและการทำงานของอินเทอร์เน็ต การใช้เวิลด์ไวด์เว็บและเว็บเบราว์เซอร์ การออกแบบเว็บเพจ เครื่องบริการเว็บ ฐานข้อมูลบนเว็บ การประมวลผลออนไลน์ การเรียนการสอนบนเว็บแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พัฒนาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 • ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการเขียนบทความและบทวิจารณ์ประเภทต่างๆที่ปรากฏทางสื่อมวลชนในปัจจุบัน ฝึกรวบรวมข้อมูลเทคนิคการเขียนเพื่อเร้าความสนใจผู้อ่านให้น่าเชื่อถือ เน้นความถูกต้องและการใช้ภาษาที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติเขียนบทความและบทวิจารณ์ต่างๆ
 • ศึกษา การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม
 • ศึกษาความหมายของจิตวิทยาสำหรับครู ความสำคัญ ประโยชน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์
 • ฝึกทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประเภทของการวิจัยทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย รูปแบบและการออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การนำเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย
 • กีฬายิมนาสติก เรียนรู้ทักษะการสอน
 • ศึกษาความหมายของหลักสูตร ความสำคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ วิธีสอนแบบต่าง ๆ การจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอน

 • ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ภาษา ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งด้าน การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ การนำความรู้ ความคิด ที่ได้รับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถแสดงออกโดยใช้ทักษะบูรณาการอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์และศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองจากแหล่งสารนิเทศต่าง ๆ
 • แบดมินตันสำหรับการออกกำลังกายหน้าบ้าน

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 Today Saturday, 21 January 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31